Лицензиран орган за технически надзор на съоръжения с повишена опастност

Газови инсталации, газопреносими и разпределителни мрежи

Какво предлагаме

“ЕНЕРГОТЕХ” ООД

За нас

За “ЕНЕРГОТЕХ” ООД

е инженерингова фирма занимаваща се с Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Фирмата има разработена документация по система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2005, въз основа на която притежава Лицензия № 677 от 07.04.2011г, издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл.34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, се разрешава осъществяване на технически надзор на територията на цялата страна на следните съоръжения с повишена опасност (СПО):

Нашите

Сертификати

Писмо от държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Референции

„Thank you for the excellent service on the Power brochure reprints and the new display posters. I really appreciate your fine quality, speed and low price.“
Mark Foster
„Thank you for the excellent service on the Power brochure reprints and the new display posters. I really appreciate your fine quality, speed and low price.“
Marta Smith

Партньори

ЗАЯВКА