За нас

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

За команията

“ЕНЕРГОТЕХ” ООД

Ние сме компания, занимаваща се с Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), с опит над 10 години в областта на газовите съоръжения. За нас качеството на работа е от съществено значение, за това работим по изградена система за контрол на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO, притежавайки Лицензия от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Нашите инспектори прецизно следват действащите нормативни изисквания, за проектиране, монтаж и експлоатация, на фирми изпълнители и собственици на СПО, с което гарантираме безопасността на човека и околната среда.

1. Газопроводи, газови съоръжения, газореголаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови и нсталациии други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в админитративтни, жилищни и обществени сгради.

2. Разпределителни газопроводи на разпределителни дружества за природен газ и съоръженията към тях.

3. Газови уреди.

„ЕНЕРГОТЕХ“ ООД е сключила задължителна Застраховка гражданска отговорост  за изпълнение на своята дейност.

С извършването на дейноста “Технически надзор на съоръженията с повишена опастност”, се обръща голямо внимание от Инспекторите на „ЕНЕРГОТЕХ“ ООД, за спазването на действащите нормативни изисквания, правила и норми за проектиране, монтаж и експлоатация, на фирми изпълнители и собственици на СПО, с което се гарантира безопасността на човека и околната среда.

ЗАЯВКА